Eurocoins.lv - èíòåðíåò ìàãàçèí ìîíåò
     
Ðóññêèé / English
    


Îôîðìèòü çàêàç
 
2 euro "Treaty of Rome"
2 euro 10th Anniversary of euro
2 euro 2004
2 euro 2005
2 euro 2006
2 euro 2007
2 euro 2008
2 euro 2009
2 euro 2009 EMU
2 euro 2010
2 euro 2011
2 euro 2012
2 euro 2013
2 euro 2014
2 euro 2015
2 euro 2015 Flag
2 euro 2016
2 euro 2017
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Benelux
Cyprus
Estonia
Finland
France
Germany
Gold euro coins, gold bar
Greece
Ireland
Italy
Latvia (euro)
Latvia (lats)
Lithuania (euro)
Lithuania (lit)
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Other coins
Portugal
San Marino
Slovakia
Slovenia
Spain
SPECIAL OFFERS
Vatican

Õîòèòå áîëüøå èíôîðìàöèè?

Âñ¸ î ìîíåòàõ åâðî è Ëàòâèéñêèõ ìîíåòàõ íà ñàéòå:

www.eurocoins.lv


Ïðàéñ-ëèñò

2 euro "Treaty of Rome"
13 coins, 2 euro "Treaty of Rome" ˆ95.00Euro
17 coins, 2 euro "Treaty of Rome" in box ˆ139.00Euro
2 euro "Treaty of Rome", Austria ˆ5.50Euro
2 euro "Treaty of Rome", Belgium, 2007, UNC. ˆ5.00Euro
2 euro "Treaty of Rome", Finland, 2007, UNC. ˆ5.50Euro
2 euro "Treaty of Rome", France, 2007, UNC. ˆ5.30Euro
2 euro "Treaty of Rome", Germany, 2007, UNC. ˆ5.00Euro
2 euro "Treaty of Rome", Greece, 2007, UNC. ˆ5.00Euro
2 euro "Treaty of Rome", Ireland, 2007, UNC. ˆ5.50Euro
2 euro "Treaty of Rome", Italy, 2007, UNC. ˆ5.00Euro
2 euro "Treaty of Rome", Luxembourg, 2007, UNC. ˆ5.00Euro
2 euro "Treaty of Rome", Netherlands, 2007, UNC. ˆ5.30Euro
2 euro "Treaty of Rome", Portugal, 2007, UNC. ˆ5.00Euro
2 euro "Treaty of Rome", Slovenia, 2007, UNC. ˆ35.00Euro
2 euro "Treaty of Rome", Spain, 2007, UNC. ˆ5.00Euro
Coincaps 26 mm ˆ3.00Euro
Wooden coinchase ˆ29.90Euro
2 euro 10th Anniversary of euro
2 euro, 2012, 17 coins ˆ75.00Euro
2 euro, 2012, 21 coins ˆ84.00Euro
Austria, 2 euro, 2012 ˆ3.99Euro
Belgium, 2 euro, 2012 ˆ3.69Euro
Cyprus, 2 euro, 2012 ˆ3.99Euro
Estonia, 2 euro, 2012 ˆ3.59Euro
Finland, 2 euro, 2012 ˆ3.69Euro
France, 2 euro, 2012 ˆ3.99Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ3.69Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ3.69Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ3.69Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ3.69Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ3.69Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ17.45Euro
Greece, 2 euro, 2012 ˆ3.99Euro
Ireland, 2 euro, 2012 ˆ3.99Euro
Italy, 2 euro, 2012 ˆ3.69Euro
Luxembourg, 2 euro, 2012 ˆ6.99Euro
Malta, 2 euro, 2012 ˆ6.99Euro
Netherlands, 2 euro, 2012 ˆ5.99Euro
Portugal, 2 euro, 2012 ˆ7.49Euro
Slovakia, 2 euro, 2012 ˆ3.49Euro
Slovenia, 2 euro, 2012 ˆ3.59Euro
Spain, 2 euro, 2012 ˆ3.59Euro
2 euro 2004
2 euro, Finland, 2004 ˆ49.00Euro
2 euro, Greece, 2004 ˆ6.30Euro
2 euro, Greece, 2004 ˆ9.90Euro
2 euro, Italy, 2004 ˆ5.30Euro
2 euro, Luxembourg, 2004 ˆ5.40Euro
2 euro, San Marino, 2004 ˆ149.00Euro
2 euro, Vatican, 2004 ˆ125.00Euro
Finland 2 euro SET 2004-2009 ˆ79.00Euro
2 euro 2005
2 euro, Austria 2005 ˆ8.50Euro
2 euro, Belgium, 2005 ˆ19.00Euro
2 euro, Belgium, 2005 ˆ23.00Euro
2 euro, Finland, 2005 ˆ6.00Euro
2 euro, Italy, 2005 ˆ5.80Euro
2 euro, Luxembourg, 2005 ˆ5.40Euro
2 euro, San Marino, 2005 ˆ129.00Euro
2 euro, Spain, 2005 ˆ6.00Euro
2 euro, Vatican, 2005 ˆ219.00Euro
Finland 2 euro SET 2004-2009 ˆ79.00Euro
2 euro 2006
2 euro, Belgium, 2006 ˆ19.00Euro
2 euro, Belgium, 2006, Atomium ˆ13.50Euro
2 euro, Finland, 2006 ˆ6.49Euro
2 euro, Germany, 2006 ˆ8.00Euro
2 euro, Italy, 2006 ˆ6.00Euro
2 euro, Luxembourg, 2006 ˆ12.00Euro
2 euro, Luxembourg, 2006 ˆ22.00Euro
2 euro, San Marino, 2006 ˆ99.00Euro
2 euro, Vatican, 2006 ˆ179.00Euro
Finland 2 euro SET 2004-2009 ˆ79.00Euro
2 euro 2007
2 euro, Belgium, 2007 ˆ14.00Euro
2 Euro, Belgium, 2007. Treaty of Rome ˆ5.00Euro
2 euro, Finland, 2007 ˆ6.00Euro
2 euro, Finland, 2007. Treaty of Rome ˆ5.50Euro
2 euro, Germany, 2007 ˆ8.00Euro
2 euro, Germany, 2007, 5 coins ˆ39.90Euro
2 euro, Germany, 2007, 5 coins ˆ44.99Euro
2 euro, Germany, 2007, Treaty of Rome ˆ5.00Euro
2 euro, Ireland, 2007 ˆ12.00Euro
2 euro, Ireland, 2007, Treaty of Rome ˆ5.00Euro
2 euro, Italy, 2007 ˆ5.00Euro
2 euro, Luxembourg, 2007 ˆ5.00Euro
2 euro, Portugal, 2007 ˆ5.00Euro
2 euro, Portugal, 2007 ˆ14.99Euro
2 euro, Portugal, 2007 ˆ15.99Euro
2 euro, San Marino, 2007 ˆ59.00Euro
2 euro, Slovenia, 2007 ˆ29.00Euro
2 euro, Vatican, 2007 ˆ99.00Euro
50th anniversary of the Treaty of Rome ˆ5.30Euro
50th anniversary of the Treaty of Rome ˆ5.00Euro
50th anniversary of the Treaty of Rome ˆ5.30Euro
50th anniversary of the Treaty of Rome ˆ5.00Euro
50th anniversary of the Treaty of Rome ˆ5.00Euro
Finland 2 euro SET 2004-2009 ˆ79.00Euro
Monaco 2 euro, "Grace Kelly" ˆ1600.00Euro
2 euro 2008
2 euro, Belgium, 2008 ˆ7.00Euro
2 euro, Finland, 2008 ˆ6.80Euro
2 euro, France, 2008 ˆ5.00Euro
2 euro, Germany, 2008 ˆ7.00Euro
2 euro, Germany, 2008, 5 coins ˆ39.99Euro
2 euro, Germany, 2008, 5 coins ˆ43.99Euro
2 euro, Italy, 2008 ˆ5.90Euro
2 euro, Luxembourg, 2008 ˆ5.40Euro
2 euro, Portugal, 2008 ˆ5.40Euro
2 euro, Portugal, 2008 ˆ14.99Euro
2 euro, San Marino, 2008 ˆ82.00Euro
2 euro, Slovenia, 2008, "Primož Trubar" ˆ4.80Euro
2 euro, Vatican, 2008 ˆ79.00Euro
Finland 2 euro SET 2004-2009 ˆ79.00Euro
2 euro 2009
2 euro, Belgium, 2009 ˆ18.00Euro
2 euro, Belgium, 2009. ˆ5.00Euro
2 euro, Finland, 2009 ˆ5.00Euro
2 euro, Germany, 2009 ˆ6.00Euro
2 euro, Germany, 2009, 5 coins ˆ39.90Euro
2 euro, Germany, 2009, 5 coins ˆ39.90Euro
2 euro, Germany, 2009, EMU ˆ22.99Euro
2 euro, Ireland, 2009 ˆ5.00Euro
2 euro, Italy, 2009 ˆ4.00Euro
2 euro, Luxembourg, 2009 ˆ4.30Euro
2 euro, Portugal, 2009 ˆ4.50Euro
2 euro, San Marino, 2009 ˆ32.00Euro
2 euro, Slovakia, 2009. ˆ5.00Euro
2 euro, Vatican, 2009 ˆ64.00Euro
Finland 2 euro SET 2004-2009 ˆ79.00Euro
2 euro 2009 EMU
16 coins, 2 Euro EMU ˆ74.00Euro
2 euro Austria ˆ5.00Euro
2 euro Belgium ˆ5.00Euro
2 euro Cyprus ˆ7.00Euro
2 euro Finland ˆ5.00Euro
2 euro France ˆ5.00Euro
2 euro Germany ˆ5.00Euro
2 euro Greece ˆ5.00Euro
2 euro Ireland ˆ5.00Euro
2 euro Italy ˆ5.00Euro
2 euro Luxembourg ˆ5.00Euro
2 euro Malta ˆ6.00Euro
2 euro Netherlands ˆ5.00Euro
2 euro Portugal ˆ5.00Euro
2 euro Slovakia ˆ5.00Euro
2 euro Slovenia ˆ5.00Euro
2 euro Spain ˆ5.00Euro
2 euro, Germany, 2009, EMU ˆ22.99Euro
20 coins, 2 euro EMU ˆ89.00Euro
2 euro 2010
2 euro, Belgium, 2010 ˆ4.30Euro
2 euro, Belgium, 2010 ˆ9.90Euro
2 euro, Finland, 2010 ˆ5.70Euro
2 euro, France, 2010 ˆ4.70Euro
2 euro, Germany, 2010. ˆ3.90Euro
2 euro, Greece, 2010, Battle of Marathon ˆ5.20Euro
2 euro, Italy, 2010 ˆ4.00Euro
2 euro, Italy, 2010 ˆ17.00Euro
2 euro, Luxembourg, 2010 ˆ19.00Euro
2 euro, Portugal, 2010 ˆ4.50Euro
2 euro, San Marino, 2010 ˆ39.00Euro
2 euro, Slovenia, 2010 ˆ4.50Euro
2 euro, Spain, 2010 ˆ4.00Euro
2 euro, Spain, 2010 ˆ26.00Euro
2 euro, Vatican, 2010 ˆ59.00Euro
2 euro 2011
2 euro Monaco, 2011 ˆ89.00Euro
2 euro, Belgium, 2011 ˆ4.00Euro
2 euro, Finland, 2011 ˆ4.25Euro
2 euro, France, 2011 ˆ4.50Euro
2 euro, Germany, 2011 ˆ18.00Euro
2 euro, Germany, 2011 ˆ4.00Euro
2 euro, Greece, 2011, Special Olympics ˆ5.00Euro
2 euro, Italy, 2011 ˆ4.30Euro
2 euro, Italy, 2011 ˆ19.00Euro
2 euro, Luxembourg, 2011 ˆ7.00Euro
2 euro, Malta, 2011 ˆ10.00Euro
2 euro, Monaco, 2011 ˆ54.99Euro
2 euro, Netherlands, 2011 ˆ5.90Euro
2 euro, Portugal, 2011 ˆ7.50Euro
2 euro, Portugal, 2011 ˆ17.99Euro
2 euro, San Marino, 2011 ˆ37.00Euro
2 euro, Slovakia, 2011 ˆ4.00Euro
2 euro, Slovakia, coin card ˆ11.00Euro
2 euro, Slovenia, 2011 ˆ4.30Euro
2 euro, Slovenia, Franc Rozman, PROOF ˆ15.00Euro
2 euro, Spain, 2011 ˆ4.50Euro
2 euro, Vatican, 2011 ˆ45.00Euro
Netherlands, 2 euro roll, 2011 ˆ440.00Euro
2 euro 2012
2 euro, Belgium, 2012 ˆ3.69Euro
2 euro, Belgium, 2012 ˆ3.99Euro
2 euro, Finland, 2012 ˆ4.50Euro
2 euro, France, 2012 ˆ3.59Euro
2 euro, France, 2012 ˆ5.55Euro
2 euro, Germany, 2012 ˆ3.90Euro
2 euro, Germany, 2012, 5 coins ˆ17.90Euro
2 euro, Ireland, 2012 ˆ3.99Euro
2 euro, Italy, 2012 ˆ4.00Euro
2 euro, Italy, 2012 ˆ19.90Euro
2 euro, Luxembourg, 2012 ˆ4.30Euro
2 euro, Luxembourg, 2012 ˆ4.30Euro
2 euro, Luxembourg, 2012, coincard ˆ14.00Euro
2 euro, Malta, 2012 ˆ6.50Euro
2 euro, Monaco, 2012 ˆ49.99Euro
2 euro, Portugal, 2012 ˆ6.50Euro
2 euro, San Marino, 2012 ˆ32.00Euro
2 euro, Spain, 2012 ˆ4.50Euro
2 euro, Vatican, 2012 ˆ49.00Euro
5 euro, Netherlands, 2012 ˆ9.90Euro
Austria, 2 euro, 2012 ˆ3.49Euro
Cyprus, 2 euro, 2012 ˆ3.99Euro
Cyprus, 2 euro, 2012 ˆ19.90Euro
Estonia, 2 euro, 2012 ˆ3.59Euro
Finland, 2 euro, 2012 ˆ3.69Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ3.49Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ3.49Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ3.49Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ3.49Euro
Germany, 2 euro, 2012 ˆ3.49Euro
Germany, 2 euro, 2012, 5 coins ˆ17.45Euro
Germany, 2 euro, 2012, PROOF ˆ39.99Euro
2 euro 2013
2 euro, Belgium, 2013 ˆ4.30Euro
2 euro, Finland, 2013 ˆ4.50Euro
2 euro, Finland, 2013 ˆ4.25Euro
2 euro, France, 2013 ˆ4.50Euro
2 euro, France, 2013, Pierre de Coubertin ˆ4.30Euro
2 euro, Germany, 2013 ˆ3.90Euro
2 euro, Germany, 2013 ˆ3.90Euro
2 euro, Germany, 2013 ˆ3.90Euro
2 euro, Germany, 2013 ˆ3.90Euro
2 euro, Germany, 2013 ˆ3.90Euro
2 euro, Germany, 2013 ˆ16.50Euro
2 euro, Germany, 2013, 5 coins ˆ16.50Euro
2 euro, Greece, 2013 ˆ4.30Euro
2 euro, Greece, 2013 ˆ4.30Euro
2 euro, Italy, 2013 ˆ4.00Euro
2 euro, Italy, 2013 ˆ4.00Euro
2 euro, Luxembourg, 2013 ˆ4.00Euro
2 euro, Malta, 2013 ˆ6.90Euro
2 euro, Monaco, 2013 ˆ7.50Euro
2 euro, Netherlands, 2013 ˆ3.99Euro
2 euro, Netherlands, 2013 ˆ4.00Euro
2 euro, Netherlands, 2013 ˆ13.50Euro
2 euro, Portugal, 2013 ˆ4.50Euro
2 euro, San Marino, 2013 ˆ39.00Euro
2 euro, Slovakia, 2013 ˆ3.95Euro
2 euro, Slovenia, 2013 ˆ4.00Euro
2 euro, Spain, 2013 ˆ3.99Euro
2 euro, Vatican, 2013 ˆ39.00Euro
2 euro, Vatican, 2013, Sede Vacante ˆ79.00Euro
Germany, 2 euro, 2013, 5 coins ˆ24.99Euro
Germany, 2 euro, 2013, 5 coins ˆ39.99Euro
2 euro 2014
2 euro, Andorra, 2014 ˆ54.00Euro
2 euro, Belgium, 2014 ˆ3.80Euro
2 euro, Belgium, 2014 ˆ15.00Euro
2 euro, Belgium, 2014 ˆ19.90Euro
2 euro, Finland, 2014 ˆ3.90Euro
2 euro, France, 2014 ˆ3.90Euro
2 euro, France, 2014 ˆ4.30Euro
2 euro, Germany, 2014 ˆ3.90Euro
2 euro, Germany, 2014, 5 coins ˆ16.50Euro
2 euro, Greece, 2014 ˆ3.90Euro
2 euro, Greece, 2014 ˆ3.90Euro
2 euro, Italy, 2014 ˆ3.95Euro
2 euro, Latvia, 2014 ˆ3.50Euro
2 euro, Latvia, 2014, BU ˆ14.90Euro
2 euro, Luxembourg, 2014 ˆ4.00Euro
2 euro, Luxembourg, 2014 ˆ3.90Euro
2 euro, Malta, 2014 ˆ5.90Euro
2 euro, Malta, 2014 ˆ6.50Euro
2 euro, Netherlands, 2014 ˆ3.99Euro
2 euro, Netherlands, 2014 ˆ15.00Euro
2 euro, Portugal, 2014 ˆ4.50Euro
2 euro, Portugal, 2014 ˆ4.30Euro
2 euro, San Marino, 2014 ˆ35.00Euro
2 euro, San Marino, 2014 ˆ35.00Euro
2 euro, Slovakia, 2014 ˆ3.90Euro
2 euro, Slovenia, 2014 ˆ4.00Euro
2 euro, Spain, 2014 ˆ3.99Euro
2 euro, Spain, 2014 ˆ3.99Euro
2 euro, Vatican, 2014 ˆ49.00Euro
2 euro 2015
2 euro, Andorra, 2015 ˆ25.00Euro
2 euro, Andorra, 2015 ˆ25.00Euro
2 euro, Belgium, 2015 ˆ12.50Euro
2 euro, Finland, 2015 ˆ4.00Euro
2 euro, Finland, 2015 ˆ3.80Euro
2 euro, France, 2015 ˆ4.00Euro
2 euro, France, 2015 ˆ3.89Euro
2 euro, Germany, 2015 ˆ3.60Euro
2 euro, Germany, 2015 ˆ3.60Euro
2 euro, Germany, 2015 ˆ16.50Euro
2 euro, Germany, 2015 ˆ16.50Euro
2 euro, Greece, 2015 ˆ3.80Euro
2 euro, Italy, 2015 ˆ3.80Euro
2 euro, Italy, 2015 ˆ3.80Euro
2 euro, Latvia, 2015 ˆ3.00Euro
2 euro, Latvia, 2015 ˆ2.90Euro
2 euro, Latvia, 2015, BU ˆ9.99Euro
2 euro, Lithuania, 2015 ˆ3.80Euro
2 euro, Luxembourg, 2015 ˆ3.95Euro
2 euro, Luxembourg, 2015 ˆ3.60Euro
2 euro, Malta, 2015 ˆ5.90Euro
2 euro, Malta, 2015 ˆ5.90Euro
2 euro, Portugal, 2015 ˆ3.90Euro
2 euro, Portugal, 2015 ˆ4.00Euro
2 euro, San Marino, 2015 ˆ32.00Euro
2 euro, San Marino, 2015 ˆ32.00Euro
2 euro, Slovakia, 2015 ˆ3.60Euro
2 euro, Slovenia, 2015 ˆ3.70Euro
2 euro, Spain, 2015 ˆ3.80Euro
2 euro, Vatican, 2015 ˆ42.50Euro
2 euro 2015 Flag
2 euro, Austria, 2015 ˆ3.75Euro
2 euro, Belgium, 2015 ˆ5.50Euro
2 euro, Cyprus, 2015 ˆ4.50Euro
2 euro, Estonia, 2015 ˆ4.40Euro
2 euro, Finland, 2015 ˆ3.90Euro
2 euro, France, 2015 ˆ3.80Euro
2 euro, Germany, 2015 ˆ17.90Euro
2 euro, Germany, 2015 ˆ3.90Euro
2 euro, Greece, 2015 ˆ3.90Euro
2 euro, Ireland, 2015 ˆ3.90Euro
2 euro, Italy, 2015 ˆ3.80Euro
2 euro, Latvia, 2015 ˆ2.90Euro
2 euro, Latvia, 2015, BU ˆ9.99Euro
2 euro, Lithuania, 2015 ˆ3.40Euro
2 euro, Luxembourg, 2015 ˆ3.90Euro
2 euro, Malta, 2015 ˆ5.50Euro
2 euro, Netherlands, 2015 ˆ3.60Euro
2 euro, Portugal, 2015 ˆ3.80Euro
2 euro, Slovakia, 2015 ˆ3.69Euro
2 euro, Spain, 2015 ˆ3.90Euro
2 euro 2016
2 euro, Andorra, 2016 ˆ25.00Euro
2 euro, Andorra, 2016 ˆ25.00Euro
2 euro, Austria, 2016 ˆ3.80Euro
2 euro, Belgium, 2016 ˆ10.00Euro
2 euro, Belgium, 2016 ˆ5.90Euro
2 euro, Finland, 2016 ˆ3.60Euro
2 euro, Finland, 2016 ˆ3.50Euro
2 euro, France, 2016 ˆ3.90Euro
2 euro, France, 2016 ˆ3.60Euro
2 euro, Germany, 2016 ˆ3.90Euro
2 euro, Germany, 2016, 5 coins ˆ16.90Euro
2 euro, Greece, 2016 ˆ3.60Euro
2 euro, Greece, 2016 ˆ3.60Euro
2 euro, Ireland, 2016 ˆ3.90Euro
2 euro, Italy, 2016 ˆ3.50Euro
2 euro, Italy, 2016 ˆ3.50Euro
2 euro, Latvia, 2016 ˆ3.20Euro
2 euro, Latvia, 2016 ˆ3.30Euro
2 euro, Lithuania, 2016 ˆ3.20Euro
2 euro, Luxembourg, 2016 ˆ3.90Euro
2 euro, Malta, 2016 ˆ4.80Euro
2 euro, Malta, 2016 ˆ4.25Euro
2 euro, Portugal, 2016 ˆ3.60Euro
2 euro, Portugal, 2016 ˆ3.60Euro
2 euro, San Marino, 2016 ˆ32.00Euro
2 euro, San Marino, 2016 ˆ32.00Euro
2 euro, Slovakia, 2016 ˆ3.60Euro
2 euro, Slovenia, 2016 ˆ3.40Euro
2 euro, Spain, 2016 ˆ3.70Euro
2 euro, Vatican, 2016 ˆ35.00Euro
2 euro, Vatican, 2016 ˆ35.00Euro
2 euro 2017
2 euro, Belgium, 2017 ˆ10.00Euro
2 euro, Finland, 2017 ˆ3.60Euro
2 euro, France, 2017 ˆ3.60Euro
2 euro, Germany, 2017 ˆ3.60Euro
2 euro, Germany, 2017. 5 coins ˆ16.50Euro
2 euro, San Marino, 2017 ˆ33.00Euro
2 euro, Slovakia, 2017 ˆ3.60Euro
2 euro, Slovenia, 2017 ˆ3.60Euro
2 euro, Spain, 2017 ˆ3.60Euro
Andorra
1 euro, Andorra, 2014 ˆ6.00Euro
10 cents, Andorra, 2014 ˆ2.90Euro
2 euro, Andorra, 2014 ˆ15.50Euro
20 cents, Andorra, 2014 ˆ3.80Euro
5 cents, Andorra, 2014 ˆ2.50Euro
50 cents, Andorra, 2014 ˆ4.50Euro
Andorra, 6 coins set ˆ24.00Euro
Andorra, OFFICIAL COIN SET, 2014 ˆ79.00Euro
Austria
1 cent, Austria, 2002 ˆ0.27Euro
1 cent, Austria, 2005 ˆ0.45Euro
1 cent, Austria, 2006 ˆ0.15Euro
1 cent, Austria, 2011 ˆ0.15Euro
1 euro, Austria, 2002 ˆ2.39Euro
1 euro, Austria, 2008 ˆ2.59Euro
10 cent, Austria, 2002 ˆ0.88Euro
2 cent, Austria, 2002 ˆ0.43Euro
2 cent, Austria, 2004 ˆ0.55Euro
2 cent, Austria, 2005 ˆ0.55Euro
2 cent, Austria, 2006 ˆ0.29Euro
2 cent, Austria, 2011 ˆ0.24Euro
2 euro, Austria, 2002 ˆ4.99Euro
2 euro, Austria, 2008 ˆ3.90Euro
20 cent, Austria, 2002 ˆ1.10Euro
5 cent, Austria, 2002 ˆ0.65Euro
5 cent, Austria, 2003 ˆ0.89Euro
5 cent, Austria, 2004 ˆ0.99Euro
5 cent, Austria, 2005 ˆ0.99Euro
5 cent, Austria, 2011 ˆ0.35Euro
5 euro, Austria, 2011, Silver ˆ28.99Euro
5 euro, Austria, 2012 ˆ9.99Euro
5 euro, Austria, 2012, Silver. ˆ26.99Euro
5 euro, Austria, 2013 ˆ8.99Euro
5 euro, Austria, 2013 ˆ9.99Euro
5 euro, Austria, 2013 ˆ9.99Euro
5 euro, Austria, 2013, Silver ˆ28.99Euro
5 euro, Austria, 2014 ˆ9.99Euro
5 euro, Austria, 2014 ˆ9.99Euro
5 euro, Austria, SET ˆ390.00Euro
50 cent, Austria, 2002 ˆ1.76Euro
50th anniversary of the Treaty of Rome ˆ5.50Euro
Austria Euro Coinset 2002 ˆ16.00Euro
Austria, coin set, 2002 ˆ29.99Euro
Austria, coin set, 2003 ˆ24.99Euro
Austria, Coin set, 2003, PROOF ˆ69.00Euro
Austria, coin set, 2004 ˆ24.99Euro
Austria, coin set, 2006 ˆ29.99Euro
Austria, coin set, 2008 ˆ24.99Euro
Austria, coin set, 2011 ˆ25.00Euro
Austria, coins set ˆ15.00Euro
Coins set, Austria, 2002 ˆ11.60Euro
Coins set, Austria, 2010 ˆ9.99Euro
Belarus
Belarus, 1 ruble, Arkadz Kulyashou ˆ9.00Euro
Belarus, 1 ruble, Belarusian Ballet ˆ9.00Euro
Belarus, 1 ruble, Chizovka Arena ˆ14.00Euro
Belarus, 1 ruble, Minsk Arena ˆ14.00Euro
Belarus, 1 ruble, The Belts of Slutsk. Collecting. ˆ24.00Euro
Belarus, 1 ruble, The Belts of Slutsk. Markings ˆ24.00Euro
Belarus, 1 ruble, The Belts of Slutsk. Noblemans dress. ˆ24.00Euro
Belarus, 1 ruble, The Belts of Slutsk. Radziwills ˆ24.00Euro
Belarus, 1 ruble, The Belts of Slutsk. Weaving. ˆ24.00Euro
Set, Belarus, The Belts of Slutsk ˆ89.00Euro
Belgium
1 cent, Belgium, 2004. ˆ0.33Euro
1 cent, Belgium, 2010 ˆ0.15Euro
1 euro, Belgium, 1999 ˆ2.50Euro
10 cent, Belgium, 2004 ˆ0.99Euro
10 euro, Belgium, 2008 ˆ39.99Euro
2 cent, Belgium, 2004 ˆ0.55Euro
2 cent, Belgium, 2007 ˆ0.39Euro
2 euro, Belgium, 2004 ˆ5.50Euro
2 euro, Belgium, 2007 ˆ4.50Euro
2.5 euro, Belgium, 2015 ˆ14.00Euro
20 cent, Belgium, 2004 ˆ1.10Euro
5 cent, Belgium, 1999 ˆ0.25Euro
5 cent, Belgium, 2003 ˆ0.99Euro
5 cent, Belgium, 2004 ˆ0.99Euro
5 cent, Belgium, 2011 ˆ0.50Euro
50 cent, Belgium, 2007 ˆ1.00Euro
Belgium Sets PROFF 2007 ˆ89.50Euro
Belgium Sets PROOF 2008 ˆ89.50Euro
Belgium, coins set, 2003, blister ˆ14.00Euro
Belgium, official coin set ˆ15.00Euro
Belgium, official coin set, 2002 ˆ24.99Euro
Belgium, official coin set, 2003 ˆ29.00Euro
Belgium, official coin set, 2006 ˆ29.00Euro
Belgium, official coin set, 2007 ˆ19.99Euro
Belgium, official coin set, 2010 ˆ29.00Euro
Belgium, official coin set, 2011 ˆ29.00Euro
Belgium, official coin set, 2014 ˆ36.99Euro
Belgium, official coin set, 2015 ˆ29.99Euro
Benelux
Benelux 2003 ˆ44.00Euro
Benelux 2004 ˆ44.00Euro
Benelux 2006 ˆ49.00Euro
Benelux 2007 ˆ49.00Euro
Benelux 2010 ˆ59.00Euro
Benelux 2011 ˆ55.00Euro
Benelux 2012 ˆ59.00Euro
Cyprus
1 cent, 2 cent, 5 cent, Cyprus, 2010 ˆ1.29Euro
1 cent, 2 cent, 5 cent, Cyprus, 2011 ˆ1.29Euro
1 cent, 2 cent, 5 cent, Cyprus, 2012 ˆ1.29Euro
1 cent, Cyprus, 2008 ˆ0.30Euro
1 euro, Cyprus, 2008 ˆ2.40Euro
10 cents, Cyprus, 2008 ˆ0.40Euro
2 cents, Cyprus, 2008 ˆ0.35Euro
2 euro, Cyprus, 2008 ˆ3.90Euro
20 cents, Cyprus, 2008 ˆ0.70Euro
5 cents, Cyprus, 2008 ˆ0.40Euro
5 euro, Cyprus, 2010 ˆ49.00Euro
50 cents, Cyprus, 2008 ˆ1.54Euro
Cyprus Starter kit ˆ39.00Euro
Cyprus, coin set in blister, 2008 ˆ12.00Euro
Cyprus, coin set in blister, 2009 ˆ10.00Euro
Cyprus, coin set in blister, 2010 ˆ10.00Euro
Cyprus, coin set in blister, 2011 ˆ10.00Euro
Cyprus, coin set in blister, 2012 ˆ10.00Euro
Cyprus, official coin set, 2008 ˆ24.99Euro
Cyprus, official coin set, 2015 ˆ29.99Euro
Estonia
1 cent, Estonia, 2011 ˆ0.29Euro
1 euro, Estonia, 2011 ˆ2.10Euro
10 cents, Estonia, 2011 ˆ0.59Euro
2 cents, Estonia, 2011 ˆ0.29Euro
2 euro, Estonia, 2011 ˆ4.10Euro
20 cents, Estonia, 2011 ˆ0.69Euro
5 cents, Estonia, 2011 ˆ0.49Euro
50 cents, Estonia, 2011 ˆ0.89Euro
Estonia, 2011, euro coin set ˆ25.00Euro
Estonia, Euro set, 2011 ˆ26.00Euro
Estonia, euro set, 2011. ˆ7.50Euro
Estonian starter kit, euro ˆ25.00Euro
Finland
Finland, official coin set, 2005 ˆ24.99Euro
1 cent, Finland, 2000 ˆ1.29Euro
1 cent, Finland, 2005 ˆ0.88Euro
1 cent, Finland, 2008 ˆ0.50Euro
1 euro, Finland, 2007 ˆ2.75Euro
10 cent, Finland, 2000 ˆ1.23Euro
10 cent, Finland, 2006 ˆ1.29Euro
2 cent, Finland, 2000 ˆ0.94Euro
2 cent, Finland, 2004 ˆ0.89Euro
2 cent, Finland, 2005 ˆ0.99Euro
2 cent, Finland, 2008 ˆ0.50Euro
2 euro, Finland, 2005 ˆ6.49Euro
5 cent, Finland, 2000 ˆ1.10Euro
5 cent, Finland, 2002 ˆ1.89Euro
5 cent, Finland, 2005 ˆ1.99Euro
5 cent, Finland, 2006 ˆ2.09Euro
5 cent, Finland, 2008 ˆ0.60Euro
5 euro, Finland, 2010 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2010 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2011 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2011 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2011 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2011 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2011 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2011 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2011 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2012 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2012 ˆ9.90Euro
5 euro, Finland, 2012 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2012 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2012 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2012 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2012 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2013 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2013 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2013 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2013 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2013 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2013 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2013 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2013 ˆ9.40Euro
5 euro, Finland, 2014 ˆ8.90Euro
Finland, coin set in blister, 2004 ˆ19.00Euro
Finland, coin set in blister, 2008 ˆ11.00Euro
Finland, coin set in blister, 2009 ˆ12.00Euro
Finland, coin set in blister, 2010 ˆ10.00Euro
Finland, coin set in blister, 2011 ˆ10.00Euro
Finland, coin set in blister, 2012 ˆ10.00Euro
Finland, coin set in blister, 2013 ˆ10.00Euro
Finland, coins set, mix year ˆ15.00Euro
Finland, official coin set, 1999 ˆ23.99Euro
Finland, official coin set, 2000 ˆ14.99Euro
Finland, official coin set, 2001 ˆ14.99Euro
Finland, official coin set, 2003 ˆ19.00Euro
Finland, official coin set, 2004-I ˆ28.99Euro
Finland, official coin set, 2006 ˆ24.99Euro
Finland, official coin set, 2007 ˆ29.99Euro
Finland, official coin set, 2008 ˆ24.99Euro
Finland, official coin set, 2010 ˆ29.99Euro
Finland, official coin set, 2011 ˆ23.99Euro
Finland- Official BU Triple set 1999-2001 ˆ59.00Euro
France
1 cent, France, 1999 ˆ0.49Euro
1 cent, France, 2001 ˆ1.99Euro
1 cent, France, 2004 ˆ0.49Euro
1 cent, France, 2005 ˆ1.09Euro
1 euro, France, 1999 ˆ4.29Euro
1 euro, France, 2001 ˆ3.99Euro
1 euro, France, 2002 ˆ2.99Euro
1,5 euro, France, 2006 ˆ64.00Euro
10 euro, France, 2011 ˆ45.00Euro
10 euro, France, 2011 ˆ49.00Euro
2 cent, France, 1999 ˆ0.49Euro
2 cent, France, 2001 ˆ1.99Euro
2 cent, France, 2005 ˆ1.09Euro
5 cent, France, 1999 ˆ0.84Euro
5 cent, France, 2001 ˆ1.09Euro
5 cent, France, 2005 ˆ3.79Euro
Coins set ˆ15.00Euro
France Official coin set, 2002 ˆ28.99Euro
France Official coin set, 2003 ˆ29.99Euro
France, 1/4 euro, 2002 ˆ12.00Euro
France, coins set ˆ15.00Euro
Germany
1 cent, Germany, 2002, G ˆ0.15Euro
1 euro, Germany, 2002, F ˆ3.90Euro
2 cent, Germany, 2002, G ˆ0.19Euro
2 cent, Germany, 2002, J ˆ0.15Euro
5 cent, 2002, ˆ0.25Euro
Germany Euro Coin Set 2002 ˆ15.00Euro
Germany Starter Kit ˆ29.00Euro
Germany, 2002, PROOF ˆ69.00Euro
Germany, 2003, PROOF ˆ89.99Euro
Germany, 2004, Official Set BABY Mint G ˆ24.00Euro
Germany, 2004, PROOF ˆ69.00Euro
Germany, 2005, PROOF ˆ124.00Euro
Germany, 2006, PROOF ˆ149.99Euro
Germany, coin set in blister ˆ9.99Euro
Germany, coins set ˆ15.00Euro
Gold euro coins, gold bar
Belgium, 100 Euro, 2002 ˆ760.00Euro
Belgium, 100 Euro, 2003 ˆ690.00Euro
Belgium, 100 Euro, 2004 ˆ670.00Euro
Belgium, 100 Euro, 2006 ˆ670.00Euro
Belgium, 100 euro, 2007 ˆ720.00Euro
Belgium, 50 euro, 2006 ˆ375.00Euro
Germany, 100 Euro, 2002 ˆ760.00Euro
Greece, 50 euro, 2012 ˆ114.00Euro
Ireland, 20 euro, S.Becket ˆ89.90Euro
Ireland, 20 gold euro coins, 2012 ˆ94.00Euro
Italy, 20 gold euro, 2007 ˆ349.00Euro
Nauru 5 Dollar gold coin ˆ49.00Euro
Netherlands, 10 euro, gold coin, De Ruyter ˆ359.00Euro
Netherlands, 10 euro, gold coin, Rembrandt ˆ329.00Euro
Netherlands, 10 euro, gold coin, Van Gogh ˆ329.00Euro
Netherlands, 20 euro, 2004 ˆ450.00Euro
Netherlands, 50 euro, 2004 ˆ650.00Euro
Portugal, 0.25 euro, 2010 ˆ129.00Euro
San Marino, 2 Scudi, 2008 ˆ349.00Euro
San Marino, 20+50 gold euro, 2002 ˆ1250.00Euro
Slovakia, 100 euro, 2011 ˆ540.00Euro
Slovenia, 100 euro, 2011 ˆ399.00Euro
Spain, Gold coin, 2007 ˆ89.00Euro
Greece
1 cent, Greece, 2002 ˆ0.25Euro
1 cent, Greece, 2003 ˆ0.50Euro
1 cent, Greece, 2004 ˆ0.39Euro
1 euro, Greece, 2002 ˆ2.90Euro
1 euro, Greece, 2007 ˆ2.85Euro
10 cents, Greece, 2002 ˆ1.20Euro
2 cents, Greece, 2002 ˆ0.30Euro
2 cents, Greece, 2003 ˆ0.39Euro
2 cents, Greece, 2004 ˆ0.34Euro
2 euro, Greece, 2002 ˆ4.35Euro
2 x 10 euro, Greece, 2006 ˆ149.00Euro
20 cents, Greece, 2002 ˆ1.60Euro
5 cents, Greece, 2002 ˆ0.35Euro
50 cents, Greece, 2002 ˆ1.90Euro
Greece 2002, BU set ˆ25.00Euro
Greece Euro Coinset 2002 ˆ18.00Euro
Greece, coin set in blister ˆ16.00Euro
Greece, Coin set, 2008 ˆ24.95Euro
Greece, coin set, 2009, EMU ˆ29.99Euro
Greece, coin set, 2011 ˆ32.99Euro
Starter Kit Greece ˆ36.00Euro
Ireland
1 cent, Ireland, 2002 ˆ0.49Euro
1 cent, Ireland, 2004 ˆ0.99Euro
1 euro, Ireland, 2002 ˆ3.95Euro
10 cent, Ireland, 2002 ˆ1.52Euro
10 euro, Ireland, 2008 ˆ39.00Euro
15 euro, Ireland, 2010 ˆ44.00Euro
2 cent, Ireland, 2002 ˆ0.49Euro
2 cent, Ireland, 2003 ˆ0.30Euro
2 euro, Ireland, 2002 ˆ8.49Euro
20 cent, Ireland, 2002 ˆ2.65Euro
20 euro, gold coin, S.Becket ˆ89.90Euro
20 euro, Ireland, Gold, 2008 ˆ89.99Euro
5 cent, Ireland, 2002 ˆ1.30Euro
50 cent, Ireland, 2002 ˆ2.75Euro
Ireland Euro Coinset 2002 ˆ20.00Euro
Ireland Starter Kit ˆ36.00Euro
Ireland, 2004, Fair set ˆ19.90Euro
Ireland, coin set in blister, 2002 ˆ13.99Euro
Ireland, coin set in blister, 2005 ˆ11.99Euro
Ireland, coin set in blister, 2006 ˆ11.99Euro
Ireland, coin set in blister, 2012 ˆ13.99Euro
Ireland, coin set in blister, 2014 ˆ14.00Euro
Ireland, official coin set, 2002 ˆ79.00Euro
Ireland, official coin set, 2003 ˆ21.00Euro
Ireland, official coin set, 2004 ˆ22.00Euro
Ireland, official coin set, 2005 ˆ22.00Euro
Ireland, official coin set, 2006 ˆ24.00Euro
Ireland, official coin set, 2008 ˆ29.99Euro
Ireland, official coin set, 2009 ˆ34.99Euro
Ireland, official coin set, 2010 ˆ29.00Euro
Ireland, official coin set, 2011 ˆ29.00Euro
Italy
1 cent, Italy, 2002 ˆ0.39Euro
1 euro, Italy, 2002 ˆ3.49Euro
10 euro, Italy, 2003 ˆ69.00Euro
10 euro, Italy, 2007 ˆ69.00Euro
10 euro, Italy, 2007 ˆ69.00Euro
10 euro, Italy, 2008 ˆ49.00Euro
10 euro, Italy, 2008 ˆ64.00Euro
10 euro, Italy, 2009 ˆ59.00Euro
2 euro, Italy, 2002 ˆ4.99Euro
5 euro, Italy, 2008 ˆ39.00Euro
5 euro, Italy, 2008 ˆ44.00Euro
5 euro, Italy, Silver, 2008 ˆ39.00Euro
Italy 10 cents, 2002 ˆ1.10Euro
Italy 2 cents, 2002 ˆ0.45Euro
Italy 20 cents, 2002 ˆ1.20Euro
Italy 5 cents, 2002 ˆ0.70Euro
Italy 50 cents, 2002 ˆ1.65Euro
Italy euro coins set, 2002 ˆ13.00Euro
Italy Euro Coinset 2002 ˆ15.00Euro
Italy Starter Kit ˆ24.00Euro
Italy, 2002, BU set ˆ16.00Euro
Italy, 2002, BU set. ˆ19.00Euro
Italy, 2003, BU set. ˆ39.99Euro
Italy, 2005, euro coin set ˆ15.90Euro
Italy, 2006, euro coin set ˆ15.90Euro
Italy, 2008, euro coin set ˆ14.90Euro
Italy, 2009, BU set ˆ29.00Euro
Italy, 2010, BU set ˆ29.00Euro
Italy, euro set 2002 ˆ15.00Euro
Latvia (euro)
1 cent, Latvia, 2014 ˆ0.19Euro
1 euro, Latvia, 2014 ˆ2.50Euro
10 cents, Latvia, 2014 ˆ0.39Euro
2 cents, Latvia, 2014 ˆ0.24Euro
2 euro, Latvia, 2014 ˆ3.90Euro
2 euro, Latvia, 2014, Roll ˆ59.00Euro
2 euro, Latvia, 2014, Roll ˆ69.00Euro
20 cents, Latvia, 2014 ˆ0.69Euro
5 cents, Latvia, 2014 ˆ0.29Euro
5 Euro, Latvia, 2014 ˆ79.00Euro
50 cents, Latvia, 2014 ˆ0.99Euro
Latvia, BU Set, 2014 ˆ15.00Euro
Latvia, BU set, 2014 ˆ26.00Euro
Latvia, Euro set, 2014 ˆ7.50Euro
Latvia, Starter kit ˆ18.90Euro
Latvia (lats)
1 lats, Ant, 2003 ˆ25.00Euro
1 lats, Beer mug ˆ2.50Euro
1 lats, Chimney-sweep ˆ3.50Euro
1 lats, Christmas tree ˆ2.50Euro
1 lats, Gingerbread heart ˆ2.50Euro
1 lats, Hedgehog ˆ3.00Euro
1 lats, Horseshoe ˆ3.90Euro
1 lats, Horseshoe 1 ˆ3.90Euro
1 lats, Kokle, 2013 ˆ2.50Euro
1 lats, Ligo Wreath ˆ3.90Euro
1 lats, Mushroom ˆ3.90Euro
1 lats, Namejs Ring ˆ3.50Euro
1 lats, Owl Fibula ˆ3.50Euro
1 lats, Pinecone ˆ3.50Euro
1 lats, Pretzel ˆ3.90Euro
1 lats, Rooster of St. Peters Church ˆ5.00Euro
1 lats, Salmon, 2007 ˆ3.50Euro
1 lats, Salmon, 2008 ˆ3.00Euro
1 lats, Snowman, 2007 ˆ3.90Euro
1 lats, Sprīdītis, 2004 ˆ4.50Euro
1 lats, Stork, 2001 ˆ19.00Euro
1 lats, Toad ˆ3.50Euro
1 lats, Waterlily ˆ3.50Euro
1 santims, 1992 ˆ2.00Euro
1 santims, 2003 ˆ0.60Euro
1 santims, 2008 ˆ0.15Euro
10 santims, 2008 ˆ0.35Euro
2 Lats ˆ24.00Euro
2 lats, Latvia, 2003 ˆ19.00Euro
2 lats, Latvia, 2009 ˆ7.49Euro
2 santims, 1992 ˆ2.00Euro
2 santims, 2009 ˆ0.15Euro
20 santims, 2007 ˆ0.60Euro
20 santims, 2009 ˆ0.60Euro
5 lats Silver Coin, Latvia, 2012 ˆ99.00Euro
5 santims, 2007 ˆ0.29Euro
5 santims, 2009 ˆ0.25Euro
50 santims, 2009 ˆ2.49Euro
Amber Coin ˆ115.00Euro
Art Nouveau. Riga . ˆ115.00Euro
Coin of Life ˆ75.00Euro
Coin of Time II ˆ140.00Euro
Coin of Time III ˆ99.00Euro
Coin of Water ˆ80.00Euro
Collector coin "Baron Münchhausen" ˆ75.00Euro
Fog mists the pane ˆ59.00Euro
Latvia - EU ˆ50.00Euro
Latvian Gold coin 20 Lats ˆ560.00Euro
Latvijai 90 ˆ50.00Euro
Limbazi ˆ70.00Euro
Lucky coin 2008 ˆ100.00Euro
Millennium ˆ70.00Euro
Oh, holy Lestene! ˆ95.00Euro
Richard Wagner ˆ60.00Euro
Riga Money 800 ˆ49.00Euro
RTU coin ˆ280.00Euro
Sigulda ˆ75.00Euro
Silver Salmon ˆ60.00Euro
The Piglet ˆ75.00Euro
Times of the Surveyors ˆ75.00Euro
University of Latvia ˆ75.00Euro
Zelta ābele ˆ120.00Euro
Lithuania (euro)
1 cent, Lithuania, 2015 ˆ0.19Euro
1 euro, Lithuania, 2015 ˆ2.50Euro
10 cents, Lithuania, 2015 ˆ0.39Euro
2 cents, Lithuania, 2015 ˆ0.24Euro
2 euro, Lithuania, 2015 ˆ3.90Euro
20 cents, Lithuania, 2015 ˆ0.69Euro
5 cents, Lithuania, 2015 ˆ0.29Euro
50 cents, Lithuania, 2015 ˆ0.89Euro
Lithuania, euro coins set ˆ7.50Euro
Lithuania, euro starter kit ˆ24.00Euro
Lithuania (lit)
1 litas (2008), UNC. ˆ0.90Euro
10 centas, 2008, UNC. ˆ0.60Euro
2 litas, 2008, UNC ˆ1.90Euro
20 centas, 2008, UNC ˆ0.70Euro
5 litas (1998), UNC ˆ2.90Euro
50 centas, 2000, UNC ˆ0.80Euro
Lithuania Coins Set, 2009 ˆ14.90Euro
Lithuania coins set, 2011 ˆ15.99Euro
Lithuania, 1 litas, 2009 ˆ1.39Euro
Lithuania, 1 litas, 2010 ˆ1.39Euro
Lithuania, 1 litas, 2011 ˆ1.39Euro
Lithuania, 2 litas, 4 coins, 2013 ˆ8.99Euro
Luxembourg
1 cent, Luxembourg, 2002 ˆ0.19Euro
1 euro, Luxembourg, 2002. ˆ3.40Euro
1 euro, Luxembourg, 2008 ˆ3.00Euro
1 euro, Luxembourg, 2011 ˆ2.99Euro
10 cent, Luxembourg, 2002 ˆ0.85Euro
10 euro, Luxembourg, 2008 ˆ390.00Euro
15 euro, Luxembourg, 2013 ˆ330.00Euro
2 cent, Luxembourg, 2002 ˆ0.20Euro
2 euro 2007, 25 coins roll ˆ79.00Euro
2 euro 2008, 25 coins roll ˆ79.00Euro
2 euro, Luxembourg, 2002 ˆ5.99Euro
2 euro, Luxembourg, 2011 ˆ4.69Euro
20 cent, Luxembourg, 2002 ˆ0.65Euro
5 cent, Luxembourg, 2002 ˆ0.25Euro
5 cent, Luxembourg, 2004 ˆ1.42Euro
5 euro, 2009. Castle Vianden. ˆ89.00Euro
50 cent, Luxembourg, 2002 ˆ0.99Euro
50 cent, Luxembourg, 2011 ˆ1.19Euro
Luxembourg coins set 2003, BU. ˆ15.00Euro
Luxembourg coins set 2005, BU ˆ34.99Euro
Luxembourg coins set 2007, BU. ˆ37.00Euro
Luxembourg coins set 2009, BU ˆ35.99Euro
Luxembourg coins set 2012, BU ˆ37.00Euro
Luxembourg set 2002 ˆ18.00Euro
Luxembourg set 2002 ˆ14.99Euro
Luxembourg set 2003 ˆ11.99Euro
Luxembourg set 2004 ˆ15.00Euro
Luxembourg set 2005 ˆ15.00Euro
Luxembourg set 2008 ˆ15.00Euro
Luxembourg set 2010 ˆ18.49Euro
Luxembourg set 2011 ˆ9.99Euro
Luxembourg set 2012 ˆ9.99Euro
Malta
1 cent, Malta, 2008 ˆ0.15Euro
1 euro, Malta, 2008 ˆ2.20Euro
10 cents, Malta, 2008 ˆ0.30Euro
2 cent, Malta, 2008 ˆ0.20Euro
2 euro, Malta, 2008 ˆ4.95Euro
20 cents, Malta, 2008 ˆ1.00Euro
5 cent, Malta, 2008 ˆ0.25Euro
50 cent, Malta, 2008 ˆ1.50Euro
Malta 2008 UNC ˆ29.99Euro
Malta 2008, 8 coins set ˆ12.00Euro
Malta 2011, 8 coins set ˆ13.00Euro
Malta 2012, 8 coins set ˆ29.90Euro
Malta Starter Kit ˆ40.00Euro
Malta, coin set, 2008 ˆ29.99Euro
Malta, coin set, 2011 ˆ49.00Euro
Monaco
1 euro, Monaco, 2001 ˆ14.90Euro
2 euro, Monaco, 2001 ˆ19.90Euro
2 euro, Monaco, 2009 ˆ9.90Euro
2 euro, Monaco, 2011 ˆ7.90Euro
Monaco 2001 BU ˆ379.00Euro
Monaco 2002 BU ˆ369.00Euro
Monaco 2004 Proof ˆ499.00Euro
Monaco, 2006, PROOF ˆ699.00Euro
Monaco, 2011, BU ˆ549.00Euro
Netherlands
1 cent, Netherlands, 1999 ˆ0.49Euro
1 cent, Netherlands, 2000. ˆ0.29Euro
1 cent, Netherlands, 2005 ˆ0.15Euro
1 cent, Netherlands, 2006 ˆ1.99Euro
1 euro, Netherlands, 1999 ˆ4.80Euro
1 euro, Netherlands, 2001 ˆ3.85Euro
1 euro, Netherlands, 2005 ˆ2.90Euro
1 euro, Netherlands, 2006 ˆ9.90Euro
1 euro, Netherlands, 2007 ˆ2.80Euro
1 euro, Netherlands, 2009 ˆ2.60Euro
1 euro, Netherlands, 2013 ˆ2.90Euro
1 euro, Netherlands, 2014 ˆ3.90Euro
10 cents, Netherlands, 1999 ˆ1.10Euro
10 cents, Netherlands, 2006 ˆ2.20Euro
2 cent, Netherlands, 2000 ˆ0.54Euro
2 cent, Netherlands, 2005 ˆ0.20Euro
2 cent, Netherlands, 2006 ˆ1.65Euro
2 euro, Netherlands, 1999 ˆ6.90Euro
2 euro, Netherlands, 2001 ˆ5.90Euro
2 euro, Netherlands, 2005 ˆ5.90Euro
2 euro, Netherlands, 2009 ˆ5.40Euro
2 euro, Netherlands, 2011 ˆ5.90Euro
2 euro, Netherlands, 2014 ˆ5.90Euro
20 cents, Netherlands, 2000 ˆ1.00Euro
20 cents, Netherlands, 2001 ˆ1.00Euro
20 cents, Netherlands, 2005 ˆ0.90Euro
20 cents, Netherlands, 2006 ˆ3.15Euro
20 cents, Netherlands, 2012 ˆ0.69Euro
5 cents, Netherlands, 1999 ˆ0.87Euro
5 cents, Netherlands, 2005 ˆ0.39Euro
5 cents, Netherlands, 2006 ˆ0.99Euro
5 euro, Netherlands, 2009 ˆ9.60Euro
5 euro, Netherlands, 2010 ˆ9.60Euro
5 euro, Netherlands, 2011 ˆ9.60Euro
5 euro, Netherlands, De Ruyter ˆ14.00Euro
50 cents, Netherlands, 2000 ˆ1.50Euro
50 cents, Netherlands, 2001 ˆ1.50Euro
50 cents, Netherlands, 2005 ˆ1.99Euro
50 cents, Netherlands, 2006 ˆ3.85Euro
50 cents, Netherlands, 2012 ˆ1.00Euro
Netherlands Euro Coinsets 2001 ˆ14.00Euro
Netherlands, 10 euro, Rembrandt ˆ329.00Euro
Netherlands, 10 euro, Van Gogh ˆ329.00Euro
Netherlands, 2000, PROOF ˆ19.00Euro
Netherlands, 2003, Official Baby Set ˆ23.00Euro
Netherlands, 2003, WEDDING Official Set ˆ19.00Euro
Netherlands, 2004, WEDDING Official Set ˆ19.00Euro
Netherlands, 2005, WEDDING Official Set ˆ23.00Euro
Netherlands, 50 euro, 2004 ˆ599.00Euro
Netherlands, coin set ˆ15.00Euro
Netherlands, coin set in blister, 1999 ˆ19.00Euro
Netherlands, coin set in blister, 2000 ˆ15.00Euro
Netherlands, coin set in blister, 2001 ˆ15.00Euro
Netherlands, coin set in blister, 2002 ˆ23.00Euro
Netherlands, coin set in blister, 2003 ˆ11.00Euro
Netherlands, coin set in blister, 2004 ˆ17.00Euro
Netherlands, coin set in blister, 2005 ˆ15.00Euro
Netherlands, coin set in blister, 2006 ˆ17.00Euro
Netherlands, coin set in blister, 2011 ˆ10.00Euro
Netherlands, coin set in blister, 2012 ˆ9.99Euro
Netherlands, coin set in blister, 2014 ˆ10.00Euro
Netherlands, coin set, 1999 ˆ25.99Euro
Netherlands, coin set, 2000 ˆ24.00Euro
Netherlands, coin set, 2001 ˆ25.99Euro
Netherlands, coin set, 2003 ˆ15.00Euro
Netherlands, coin set, 2004 ˆ29.99Euro
Netherlands, coin set, 2005 ˆ19.99Euro
Netherlands, coin set, 2006 ˆ19.00Euro
Netherlands, coin set, 2009 ˆ23.99Euro
Netherlands, coin set, 2010 ˆ24.99Euro
Netherlands, coin set, 2011 ˆ29.99Euro
Netherlands, coin set, 2012 ˆ24.99Euro
Netherlands, coin set, 2014 ˆ11.00Euro
Netherlands, Erasmus Muntrolpakket ˆ540.00Euro
Netherlands, Starter Set ˆ9.90Euro
Other coins
Anton Chekhov, 1oz Silver Coin ˆ79.00Euro
Great Motocycles ˆ295.00Euro
Nikolai Gogol 1oz Silver Coin ˆ79.00Euro
The Adventures of Sherlock Holmes ˆ295.00Euro
Portugal
1 cent, 2002, Portugal ˆ0.30Euro
1 cent, 2004, Portugal ˆ0.65Euro
1 cent, 2005, Portugal ˆ0.30Euro
1 euro, 2005, Portugal ˆ1.95Euro
10 cents, 2003, Portugal ˆ1.89Euro
10 cents, 2005, Portugal ˆ0.45Euro
10 euro, Portugal, 2011 ˆ14.90Euro
10 euro, Portugal, 2012 ˆ14.90Euro
2 cents, 2002, Portugal ˆ0.40Euro
2 cents, 2004, Portugal ˆ1.99Euro
2 cents, 2005, Portugal ˆ0.40Euro
2 euro, 2005, Portugal ˆ8.75Euro
2.5 euro, Portugal, 2010 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2011 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2011 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2011 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2012 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2012 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2012 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2013 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2013 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2014 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2014 ˆ4.90Euro
2.5 euro, Portugal, 2014 ˆ4.90Euro
20 cents, 2005, Portugal ˆ0.74Euro
20 cents, 2006, Portugal ˆ0.79Euro
5 cents, 2002, Portugal ˆ0.50Euro
5 cents, 2005, Portugal ˆ0.50Euro
5 cents, 2006, Portugal ˆ0.60Euro
5 euro, Portugal, 2012 ˆ7.90Euro
5 euro, Portugal, 2013 ˆ7.90Euro
5 euro, Portugal, Silver, 2004 ˆ44.00Euro
5 euro, Portugal, Silver, 2005 ˆ39.00Euro
5 euro, Portugal, Silver, 2006 ˆ44.00Euro
50 cent, Portugal, 2005 ˆ1.30Euro
7.5 euro, Portugal, 2011 ˆ11.25Euro
8 euro, Portugal, Silver, 2004 ˆ59.00Euro
8 euro, Portugal, Silver, 2006 ˆ49.00Euro
Portugal coin set in blister ˆ12.00Euro
Portugal Euro Coinset 2002 ˆ15.00Euro
Portugal, coin set, 2002 ˆ24.99Euro
Portugal, coin set, 2004 ˆ39.99Euro
Portugal, coin set, 2008 ˆ69.99Euro
Portugal, coin set, 2009 ˆ49.99Euro
Portugal, coin set, 2010 ˆ39.99Euro
Portugal, coin set, 2011 ˆ39.99Euro
Potugal, coin set, 2012 ˆ25.99Euro
San Marino
1 euro, San Marino, 2009 ˆ5.99Euro
1 euro, San Marino, 2010 ˆ4.49Euro
1 euro, San Marino, 2013 ˆ3.90Euro
2 euro, San Marino, 2007 ˆ13.90Euro
2 euro, San Marino, 2010 ˆ4.50Euro
2 euro, San Marino, 2011 ˆ6.00Euro
2 euro, San Marino, 2013 ˆ4.99Euro
20 cents, San Marino, 2008 ˆ1.99Euro
3 coins, San Marino, 2006 ˆ1.99Euro
5 euro, San Marino, 2004 ˆ25.00Euro
5 euro, San Marino, 2007 ˆ22.00Euro
5 euro, San Marino, 2010 ˆ22.00Euro
50 cents, San Marino, 2007 ˆ1.99Euro
50 cents, San Marino, 2008 ˆ1.49Euro
Coin set, San Marino, 2002 ˆ99.00Euro
Coin set, San Marino, 2003 ˆ149.00Euro
Coin set, San Marino, 2005 ˆ99.00Euro
Coin set, San Marino, 2006 ˆ99.00Euro
Coin set, San Marino, 2007 ˆ59.00Euro
Coin set, San Marino, 2008 ˆ64.00Euro
Coin set, San Marino, 2009 ˆ64.00Euro
Coin set, San Marino, 2010 ˆ49.00Euro
Coin set, San Marino, 2011 ˆ54.00Euro
Coin set, San Marino, 2012 ˆ49.99Euro
Coin set, San Marino, 2012, small ˆ37.99Euro
Coin set, San Marino, 2013 ˆ54.00Euro
San Marino 2004, 3 rolls ˆ69.90Euro
San Marino 2009, PROOF ˆ89.00Euro
San Marino 3+60 ˆ36.00Euro
San Marino 50 cent + 10 stamps ˆ16.00Euro
San Marino Mini Roll 2006 ˆ35.00Euro
San Marino Minikit 2003 ˆ19.00Euro
San Marino MiniKit 2004 ˆ29.00Euro
San Marino Minikit 2006 ˆ29.00Euro
San Marino Minikit 2007 ˆ29.00Euro
San Marino mixed set ˆ29.00Euro
San Marino, 2 euro 2011 ˆ9.00Euro
San Marino, 2 euro, 2011, Roll ˆ84.00Euro
San Marino, 2007 ˆ39.00Euro
San Marino, 2008 ˆ33.00Euro
San Marino, 2010 ˆ33.00Euro
San Marino, 2012 ˆ33.00Euro
San Marino, 2014 ˆ29.00Euro
San Marino, 3 euro coins, 2005 ˆ24.00Euro
Slovakia
1 cent, Slovakia, 2009 ˆ0.25Euro
1 cent, Slovakia, 2010 ˆ0.24Euro
1 cent, Slovakia, 2011 ˆ0.24Euro
1 cent, Slovakia, 2012 ˆ0.24Euro
1 euro, Slovakia, 2009 ˆ3.40Euro
10 cent, Slovakia, 2009 ˆ0.99Euro
2 cent, Slovakia, 2009 ˆ0.34Euro
2 cent, Slovakia, 2010 ˆ0.29Euro
2 cent, Slovakia, 2011 ˆ0.29Euro
2 euro, Slovakia, 2009 ˆ5.40Euro
20 cent, Slovakia, 2009 ˆ1.19Euro
5 cent, Slovakia, 2009 ˆ0.39Euro
50 cent, Slovakia, 2009 ˆ1.29Euro
Slovakia set, 2009, 8 coins ˆ11.00Euro
Slovakia set, 2009, BU ˆ24.99Euro
Slovakia set, 2009, Orava ˆ24.99Euro
Slovakia set, 2010, BU ˆ24.99Euro
Slovakia set, 2010, Football ˆ28.99Euro
Slovakia set, 2011, BU ˆ24.99Euro
Slovakia set, 2011, Hockey ˆ24.99Euro
Slovakia set, 2012, 9 coins ˆ29.99Euro
Slovakia set, 2012, BU ˆ28.99Euro
Slovakia set, 2012, Kremnica ˆ29.99Euro
Slovakia set, 2012, Malokarpatsko ˆ24.99Euro
Slovakia set, 2012, PROOF ˆ44.99Euro
Slovakia set, 2013, Unesco ˆ28.99Euro
Slovakia set, 2014, Bardejov ˆ29.99Euro
Slovakia set, 2014, BU ˆ29.99Euro
Slovakia set, 2014, Sochi ˆ28.99Euro
Slovenia
3 euro, Slovenia, 2008 ˆ6.99Euro
3 euro, Slovenia, 2009 ˆ5.90Euro
3 euro, Slovenia, 2010 ˆ6.99Euro
3 euro, Slovenia, 2011 ˆ5.90Euro
3 euro, Slovenia, 2013 ˆ5.90Euro
3 euro, Slovenia, 2014 ˆ5.90Euro
Slovenia ˆ10.00Euro
Slovenia 1 cent, 2007 ˆ0.30Euro
Slovenia 1 euro ˆ2.89Euro
Slovenia 10 cent ˆ0.90Euro
Slovenia 2 cents, 2007 ˆ0.30Euro
Slovenia 2 Euro ˆ3.90Euro
Slovenia 20 cent ˆ0.95Euro
Slovenia 5 cents, 2007 ˆ0.39Euro
Slovenia 50 cents ˆ1.90Euro
Slovenia Starter kit ˆ37.00Euro
Slovenia, coin set, 2007 ˆ29.99Euro
Slovenia, coin set, 2008 ˆ29.99Euro
Spain
1 cent, 2003, Spain ˆ0.54Euro
1 cent, 2005, Spain ˆ0.65Euro
1 euro, Spain, 2001 ˆ2.90Euro
10 euro, Spain, Silver, 2002 ˆ49.00Euro
10 euro, Spain, Silver, 2002 ˆ39.00Euro
10 euro, Spain, Silver, 2002 ˆ49.00Euro
10 euro, Spain, Silver, 2006 ˆ44.00Euro
10 euro, Spain, Silver, 2007 ˆ49.90Euro
10 euro, Spain, Silver, 2008 ˆ49.00Euro
10 euro, Spain, Silver, 2010 ˆ49.00Euro
10 euro, Spain, Silver, 2010 ˆ49.00Euro
2 cents, 2005, Spain ˆ0.76Euro
2 cents, 2008, Spain ˆ0.15Euro
2 euro, Spain, 2001 ˆ6.99Euro
20 cents, Spain, 2001 ˆ1.49Euro
5 cents, 2004, Spain ˆ1.09Euro
5 cents, 2005, Spain ˆ1.09Euro
5 cents, 2007, Spain ˆ1.29Euro
50 cents, Spain, 2001 ˆ2.50Euro
Spain coins set ˆ12.00Euro
Spain Starter Kit ˆ38.00Euro
Spain, coin set in blister, 2003 ˆ9.90Euro
Spain, coin set in blister, 2011 ˆ9.99Euro
Spain, coin set in blister, 2012 ˆ9.90Euro
Spain, coin set in blister, 2014 ˆ9.90Euro
Spain, coin set, 2002 ˆ24.99Euro
Spain, coin set, 2003 ˆ16.99Euro
Spain, coin set, 2004 ˆ29.99Euro
Spain, Coin set, 2005 ˆ29.99Euro
Spain, coin set, 2007 ˆ24.99Euro
Spain, coin set, 2009 ˆ26.99Euro
Spain, coin set, 2011 ˆ26.99Euro
Spain, coins set ˆ17.00Euro
Spain, coins set, 2001 ˆ15.00Euro
SPECIAL OFFERS
Belgium, official coin set, 2007 ˆ19.99Euro
San Marino, 2 euro 2011 ˆ9.00Euro
Vatican
Vatican 2002 FDC ˆ399.00Euro
Vatican 2002 PROOF ˆ899.00Euro
Vatican 2003, FDC ˆ199.00Euro
Vatican 2004, FDC ˆ199.00Euro
Vatican 2004, PROOF ˆ299.00Euro
Vatican 2005 Sede Vacante ˆ499.00Euro
Vatican 2005, FDC ˆ189.00Euro
Vatican 2006, FDC ˆ145.00Euro
Vatican 2006, PROOF ˆ299.00Euro
Vatican 2007, FDC ˆ94.00Euro
Vatican 2008, FDC ˆ89.00Euro
Vatican 2008, PROOF ˆ199.00Euro
Vatican 2009, FDC ˆ99.00Euro
Vatican 2009, PROOF ˆ199.00Euro
Vatican 2010, FDC ˆ74.00Euro
Vatican 2011, FDC ˆ79.00Euro
Vatican 2012, FDC ˆ68.00Euro
Vatican 2013, FDC ˆ67.00Euro
Vatican 2014, FDC ˆ74.00Euro
Vatican 2015, FDC ˆ64.00Euro
Vatican coin + stamp, 2011 ˆ8.00Euro
Vatican, coincard Nr.1 ˆ6.99Euro
Vatican, coincard Nr.2 ˆ6.99Euro
Vatican, coincard Nr.3 ˆ6.99Euro

 

Copyright © Eurocoins.lv - èíòåðíåò ìàãàçèí ìîíåò. All rights reserved.